hr2day

Wijziging in de opzegginstermijnen

Vanaf 01.05.2018 gelden kortere opzeggingstermijnen bij werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Het is de bedoeling om de opzeggingstermijnen op een meer geleidelijke manier te laten stijgen. Concreet gaat het om volgende wijziging:

  • 0 tot 3 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 1 week   ( voorheen 2 weken)
  • 3 tot 4 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 3 weken ( voorheen 4 weken)
  • 4 tot 5 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 4 weken ( voorheen 4 weken)
  • 5 tot 6 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 5 weken ( voorheen 4 weken)

 
Deze termijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 1 mei 2018 en zijn enkel van toepassing in geval van ontslag door de werkgever. Bij ontslag door de werknemer verandert er dus niets.

 Wanneer de opzeggingstermijnen expliciet opgenomen zijn in het arbeidsreglement en er niet op algemene wijze verwezen wordt naar de wettelijke en reglementaire bepalingen, moet het arbeidsreglement aangepast worden. De procedure tot wijziging dient niet gevolgd te worden.

 

 

Bron: Salar vzw

Denk tijdig aan uw provisie vakantiegeld!

 

Voor het vakantiegeld dat u in 2018 moet betalen voor de prestaties van 2017, mag uw boekhouder een provisie aanleggen.
 
Elk jaar bepaalt de fiscus het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers.
Ondertussen zijn de percentages bekend van de provisies voor de uitbetaling van het vakantiegeld in 2018.
Volgende percentages voor de provisies worden voorzien voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2017:
 
·         18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2017 toegekend zijn aan bedienden;
·         10,27% van de lonen aan 108% die in 2017 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen.
 
Voor de arbeiders gaat het om hetzelfde percentage als vorig jaar. Voor de bedienden daalt het percentage van 18,60% naar 18,20%.
 
 
 
 
Bron: Sodiwe / indicator

Budgetteer nu al uw extra rekening van de RSZ in juni

Elk jaar voert men een herberekening uit van de RSZ-bijdragen van het jaar voordien, opdat kleine bedrijven zouden ‘terugkrijgen’. Dit wordt niet door de staat bekostigd, maar wél door een zgn. compenserende bijdrage betaald door ‘grote werkgevers’. Dit zo genaamd 'herverdeling sociale lasten'.

Te betalen door ‘grote werkgevers’; we bedoelen hiermee de bedrijven die meer dan € 26.028,82 aan bijdragen voor een of meer kwartalen (tijdens het afgelopen jaar) betaalden.
Het gaat m.a.w. om wie toen meer dan pakweg 15 à 20 werknemers in dienst had.

De compenserende bijdrage bedraagt 1,55% van het deel van de bijdragen dat de grens van € 26.028,82 per kwartaal overschrijdt.
Voor een bedrijf met 30 werknemers spreken we bv. over ± € 5.000 op jaarbasis. De wet voorziet ook in een maximum: € 204.847 in 2018.

 U ontvangt het zgn. debetbericht voor deze bijdrage in juni en het bedrag ervan is verschuldigd tegen 30 juni. Dit betekent dat het gestort moet worden tegen 31 juli. Niet vergeten te budgetteren voor die maand dus. Vergelijk bv. met vorig jaar! Zoals dat voor alle bijdragen kan, kunt u ook hiervoor als zgn. goede betaler uitstel van betaling vragen. Stel dan half april deze vraag (aan de Inningsdienst van de RSZ).

De 'kleine bedrijven' of bedrijven met minder dan 15 werknemer, zullen via dit bericht een bedrag in hun voordeel  hebben, dat mogen ze dan in mindering brengen van hun eerstvolgende rekening of te betalen voorschot aan de RSZ.

Voeg dit bericht ook steeds toe in uw boekhouding!

 

 

Bron: tips&AdviesPersoneel

Camerabewaking op de werkvloer? Let op de melding !

 

Door een wijziging van de camerawet zullen bewakingscamera’s vanaf 25.05.2018 aangegeven moeten worden bij de politiediensten en niet langer bij de Privacycommissie.  Hiervoor wordt nog een nieuwe online aangiftetoepassing ontwikkeld. 


Deze wijziging is ook van belang voor werkgevers die in het verleden camerabewaking aangegeven hebben bij de Privacycommissie.
Zij krijgen tot 25.05.2020 om een nieuwe melding te doen bij de politiediensten en worden hierover later nog geïnformeerd via de Privacycommissie.

Omschakeling naar zomeruur!

 

  In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018 wordt opnieuw
 
overgeschakeld naar het zomeruur.

   De klok wordt dan 1 uur vooruit gezet: 2 uur 's nachts wordt 3 uur.
  
Deze uurwijziging heeft gevolgen voor werkgevers die tijdens die nacht
   werknemers in een nachtploeg tewerkstellen.

 

Voor de werknemers die in 2018 bij de omschakeling naar zomeruur (nacht van 24 op 25 maart 2018) in de nachtploeg werken, wordt het verschuldigd loon als volgt bepaald:

ARBEID IN NACHTPLOEG WERKELIJK GEPRESTEERD
AANTAL UREN
VERSCHULDIGD LOON
- werkt WEL bij overschakeling naar zomeruur (25/03/2018) 7 u 8 u
- werkt NIET bij overschakeling naar zomeruur (25/03/2018) Nihil Nihil

 

 

Bron:  Easypay, CAO nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur eveneens naar het winteruur.

Service, flexibiliteit en snel antwoord op vragen...

dáár gaat het om!

CONTACT

info@hr2day.be
03/344.34.24

ADRES

Hoek 8
B2310 Rijkevorsel

INFO

BTW BE0675.423.173

HR2DAY COMM V

Disclaimer