hr2day

Mijn werknemer is verkozen. Wat nu?

Afhankelijk van of jouw werknemer gemeenteraadslid of schepen wordt, kan het een ander gevolg geven aan zijn of haar arbeidsovereenkomst.
We lichten hieronder graag toe;

Verkozen als gemeenteraadslid

Bij de werknemers in de privésector hebben de niet-uitvoerende ambten (gemeenteraad, OCMW-raad, provincieraad) recht op betaald politiek verlof. 
Die dagen politiek verlof zijn afwezigheidsdagen die betaald worden door door de werkgever.

De werkgever kan echter het betaalde loon en de RSZ-bijdragen daarop terugvragen aan de gemeente.
Het loon dat u betaalt is beperkt tot een wettelijk plafond van 171,04€ per dag incl. RSZ-bijdragen (5-dagenstelsel).
Het toepassen van dit plafond is belangrijk omdat ook de gemeente dat plafond zal respecteren.

U kunt als werkgever het politiek verlof niet weigeren maar u kan de werknemer wel vragen omwille van organisatorische redenen dat hij dit op voorhand aanvraagt.

Het aantal dagen dat de werknemer recht op heeft, verschilt naar gelang de omvang van de gemeente.
Heeft de gemeente meer dan 10000 inwoners? Dan heeft de werknemer recht op een hele dag afwezigheid per maand
indien de gemeente minder dan 10000 inwoners heeft, is dat beperkt tot een halve dag afwezigheid.

Let wel, die afwezigheid moet niet noodzakelijk gebruikt worden voor de vergaderingen, ze mogen dan ook dossiers voorbereiden.

In de praktijk neemt niet iedere werknemer dit op. Het is immers zo dat de gemeente het recht heeft om het bedrag dat ze aan de werkgever moeten terugbetalen, in mindering mogen brengen van de presentiegelden die ze aan de werknemer betalen. (Maximum de helft van de presentiegelden)

Sommige gemeenten doen dat consequent, anderen helemaal niet.
Laat uw werknemer het zeker even navragen vooraf, zo komen jullie niet voor verrassingen te staan.

 

Verkozen als schepen

Voor de uitvoerende ambten (schepen, burgemeester, voorzitter OCMW) bestaat er in de privésector een soortgelijk systeem van politiek verlof als voor de niet-uitvoerende ambten.
Met het verschil dat voor de uitvoerende ambten de dagen politiek verlof niet doorbetaald worden.

De werkgever moet voor deze dagen aldus geen loon betalen.
Men spreekt hier ook over maximum twee dagen per week en de wet legt letterlijk op dat de afwezigheid uiterlijk woensdag voordien aangevraagd moet worden.

That's it?

Nee, er is nog een andere variant voor zij die een uitvoerende ambt op zich nemen: een soort (onbetaalde) loopbaanonderbreking waarbij de arbeidsovereenkomst minstens één jaar wordt geschorst.
De werknemer stopt dus met werken bij u en daarna komt hij weer terug, zonder dat u zich als werkgever daartegen kunt verzetten.

De werknemer mag deze onderbreking ineens voor zes jaar aanvragen of van jaar tot jaar bekijken maar ontvangt voor die periode geen gewaarborgd loon en geen uitkeringen van de RVA.
Inkomsten vanuit een politiek ambt zijn volgens de RVA namelijk niet cumuleerbaar.

Nu, een werknemer kan in principe niet alleen leven van een schepenambt waardoor een volledige schorsing zelden aangevraagd wordt.
Doch, door de workload van die ambt is die vaak niet te combineren met een voltijdse job.

Probeer mekaar aldus te vinden in de deeltijdse regeling.

 

bron: Indicator

 

Eindejaarsgeschenken 2018

 

Laatst ging er nieuws rond dat je vanaf dit jaar eindejaarsgeschenken mag geven aan uw personeel t.w.v. 40€ pp in plaats van de 35€ pp van voorheen.

Nu, is dat wel zo?

Ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kunt u uw personeel een geschenk (in natura, in geld of in geschenkcheques) geven dat vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen, én toch fiscaal aftrekbaar is. Als voorwaarde geldt dat het bedrag dat u geeft de ‘wettelijke’ grens niet overschrijdt: sinds 2003 bedroeg die € 35 per werknemer (eventueel verhoogd met € 35 per kind ten laste). Deze grens is een maximum, geen minimum. U mag dus minder geven, maar zeker niet meer, want dan komt het gunstige regime in gevaar.

Er circuleerden al lang plannen om het maximum op te trekken.
Ingevolge een recente wetswijziging is dat, wat de RSZ betreft, ook gebeurd: het van bijdragen vrijgestelde bedrag is verhoogd naar € 40.

In fiscale kringen zou men naar verluidt niet over een verhoging tot € 40, maar tot € 50 spreken. Dat bedrag komt nl. uit de btw-reglementering, waar het al lang de ‘grens’ vormt voor zgn. geringe geschenken aan derden en sinds kort ook voor dergelijke geschenken aan personeel.

Wat de niet-belastbaarheid betreft, is er in principe niet echt een probleem, vermits de fiscus op dat vlak al langer die grens van € 50 van de Btw wil aanvaarden (Ci.RH.242/554.090, AOIF 28/2002, 16.12.2002) .

Wat de aftrekbaarheid betreft, is er echter wél een probleem, want op dat vlak geldt nog steeds de grens van € 35. Bovendien riskeert u bij een controle dat de volledige € 40 (en dus niet het verschil van € 5) uit de kosten gegooid wordt!

 

Conclusie: Tenzij er dit jaar (2018) op fiscaal vlak toch nog iets aangepast zou worden, ziet het ernaar uit dat u uw geschenken beter nog tot € 35 per persoon beperkt. 

 

Op welke manier kan u dit doen? We informeren u graag via 03/344.34.24 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

bron: Tips&AdviesPersoneel

Flashactie in de bouwsector!

 

In de week van 24 tot en met 30 september zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor het eerst een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren. Het doel van deze controles is om de betrokken partijen te informeren over de geldende sociale wetten. Wanneer er tijdens deze controles onregelmatigheden aan het licht zouden komen, zullen de sociaal inspecteurs de werkgevers en werknemers begeleiden naar een oplossing.  Ze zullen uitleggen welke verplichting niet correct is nageleefd, waar er in de toekomst moet op gelet worden of wijzen op wat anders en beter kan. 

Het feit dat de sociaal controleurs voornamelijk preventief en coachend zullen optreden, betekent natuurlijk niet dat ze geen rekening zullen houden met manifeste inbreuken of wederkerende overtredingen.  In dergelijke situaties zullen de sociaal controleurs ook tijdens deze flashactie zo nodig tot verbalisering overgaan. Een sociaal controleur heeft bij een controle altijd het recht om alle documenten op te vragen die hij noodzakelijk acht voor zijn onderzoek (artikel 28 en 29 van  het Sociaal Strafwetboek).

Werkgevers en werknemers die zich willen voorbereiden op de komst van een sociaal controleur vinden hieronder een checklist waarbij ze een “zelfcontrole” kunnen uitvoeren en nagaan of ze volledig in orde zijn met de regelgeving. De checklist bevat een overzicht van de punten waarop de sociaal controleurs van de RVA zullen controleren. 

Download de checklist hier!

 

 

 

Bron: Rva.be

 

Uw werknemer is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen? Oppassen bij ontslag!

Op zondag 14 oktober 2018 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Half september moeten de kandidatenlijsten ingediend zijn.
De kans bestaat dat er wel een werknemer bij zal zijn. Zo’n kandidatuur kan ‘zware gevolgen’ hebben op arbeidsrechtelijk vlak.

Beschermd tegen ontslag

De werknemer die zich kandidaat stelt voor een politiek mandaat in de gemeente of de provincie, is beschermd tegen ontslag.
Dit houdt in dat u hem niet mag ontslaan wegens redenen die te maken hebben met de kandidatuur. Doet u dat wel, dan kan u dat een (bijkomende) beschermingsvergoeding van zes maanden loon kosten.

Vanaf wanneer? 

De Wet op het politiek verlof stelt dat de werknemer zijn werkgever per aangetekend schrijven over zijn kandidatuur moet inlichten binnen de zes maanden vóór de verkiezing én dat de bescherming aanvangt op de dag van deze kennisgeving. Het valt echter niet uit te sluiten dat een rechter ook oordeelt dat de werknemer beschermd is, als u op een andere manier op de hoogte zou zijn van de kandidatuur. 

Wat houdt het in? 

Bent u ervan op de hoogte dat een werknemer opkomt op een lijst, houd er dan rekening mee dat u voorzichtig moet zijn als u hem/haar wilt ontslaan. Zorg ervoor dat u over (bij voorkeur schriftelijke) elementen beschikt die duidelijk een andere reden dan de kandidatuur hard kunnen maken. Het is dus niet zo dat er een totaalverbod op ontslag zou zijn, waardoor men zich plots alles zou kunnen permitteren...

Tot wanneer? 

Het einde van de ontslagbescherming hangt af van het feit of de werknemer verkozen zal worden of niet; in het laatste geval duurt de bescherming, lees: de omkering van de bewijslast, tot drie maanden na de verkiezingen. Wanneer de werknemer wél verkozen wordt, zal de bescherming pas zes maanden na het einde van het uitgeoefende mandaat eindigen.

 

Bron: Tips&Advies

Geen medisch attest meer nodig!

 

Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen hebben niet langer een medisch attest nodig.
Begin juli werd die verplichting in een KB opgeheven. Eerder had het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad te kennen gegeven dat een 3-jaarlijks attest niet zinvol is.


Een medisch onderzoek is per definitie een momentopname. Een medisch attest op basis van dergelijk onderzoek kan geen uitspraak doen over de afwezigheid van infectieuze kiemen over een periode van 3 jaar. De experten oordeelden bovendien dat personen die drager zijn van ziekmakende kiemen, maar die niet de symptomen van de ziekte vertonen niet altijd opgemerkt worden bij medisch onderzoek, omdat het doorgaans niet gepaard gaat met microbiologische analyses.

De experten van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad adviseerden dan ook om de verplichting af te schaffen.
Dat gebeurde uiteindelijk via het recent gepubliceerde KB van 3 juli 2018 dat op 1 augustus in het Staatsblad verscheen.


De belangrijkste maatregelen om overdracht van infecties via voeding te beperken zijn:

  • het toepassen van goede hygiënepraktijken
  • vaccinatie tegen hepatitis A (niet-verplicht vaccin op kosten van de werkgever)
  • regelmatig herhalen van gerichte opleiding

Medewerkers die onverpakte voedingswaren hanteren en ook blootgesteld worden aan gezondheidsrisico's (zoals bijvoorbeeld: biologisch risico, werken in koude, werken in warmte, dermatosen, ...) zijn wel nog steeds onderworpen aan een periodiek gezondheidstoezicht. 

 

 

 

Bron: Idewe vzw

Service, flexibiliteit en snel antwoord op vragen...

dáár gaat het om!

CONTACT

info@hr2day.be
03/344.34.24

ADRES

Oostmalsesteenweg 239
B2310 Rijkevorsel

INFO

BTW BE0675.423.173

HR2DAY COMM V

Disclaimer

Wij gebruiken cookies (en vergelijkbare technieken) om de website te analyseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Ik ga akkoord  Privacy en cookiebeleid