hr2day

Flashactie in de bouwsector!

 

In de week van 24 tot en met 30 september zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor het eerst een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren. Het doel van deze controles is om de betrokken partijen te informeren over de geldende sociale wetten. Wanneer er tijdens deze controles onregelmatigheden aan het licht zouden komen, zullen de sociaal inspecteurs de werkgevers en werknemers begeleiden naar een oplossing.  Ze zullen uitleggen welke verplichting niet correct is nageleefd, waar er in de toekomst moet op gelet worden of wijzen op wat anders en beter kan. 

Het feit dat de sociaal controleurs voornamelijk preventief en coachend zullen optreden, betekent natuurlijk niet dat ze geen rekening zullen houden met manifeste inbreuken of wederkerende overtredingen.  In dergelijke situaties zullen de sociaal controleurs ook tijdens deze flashactie zo nodig tot verbalisering overgaan. Een sociaal controleur heeft bij een controle altijd het recht om alle documenten op te vragen die hij noodzakelijk acht voor zijn onderzoek (artikel 28 en 29 van  het Sociaal Strafwetboek).

Werkgevers en werknemers die zich willen voorbereiden op de komst van een sociaal controleur vinden hieronder een checklist waarbij ze een “zelfcontrole” kunnen uitvoeren en nagaan of ze volledig in orde zijn met de regelgeving. De checklist bevat een overzicht van de punten waarop de sociaal controleurs van de RVA zullen controleren. 

Download de checklist hier!

 

 

 

Bron: Rva.be

 

Uw werknemer is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen? Oppassen bij ontslag!

Op zondag 14 oktober 2018 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Half september moeten de kandidatenlijsten ingediend zijn.
De kans bestaat dat er wel een werknemer bij zal zijn. Zo’n kandidatuur kan ‘zware gevolgen’ hebben op arbeidsrechtelijk vlak.

Beschermd tegen ontslag

De werknemer die zich kandidaat stelt voor een politiek mandaat in de gemeente of de provincie, is beschermd tegen ontslag.
Dit houdt in dat u hem niet mag ontslaan wegens redenen die te maken hebben met de kandidatuur. Doet u dat wel, dan kan u dat een (bijkomende) beschermingsvergoeding van zes maanden loon kosten.

Vanaf wanneer? 

De Wet op het politiek verlof stelt dat de werknemer zijn werkgever per aangetekend schrijven over zijn kandidatuur moet inlichten binnen de zes maanden vóór de verkiezing én dat de bescherming aanvangt op de dag van deze kennisgeving. Het valt echter niet uit te sluiten dat een rechter ook oordeelt dat de werknemer beschermd is, als u op een andere manier op de hoogte zou zijn van de kandidatuur. 

Wat houdt het in? 

Bent u ervan op de hoogte dat een werknemer opkomt op een lijst, houd er dan rekening mee dat u voorzichtig moet zijn als u hem/haar wilt ontslaan. Zorg ervoor dat u over (bij voorkeur schriftelijke) elementen beschikt die duidelijk een andere reden dan de kandidatuur hard kunnen maken. Het is dus niet zo dat er een totaalverbod op ontslag zou zijn, waardoor men zich plots alles zou kunnen permitteren...

Tot wanneer? 

Het einde van de ontslagbescherming hangt af van het feit of de werknemer verkozen zal worden of niet; in het laatste geval duurt de bescherming, lees: de omkering van de bewijslast, tot drie maanden na de verkiezingen. Wanneer de werknemer wél verkozen wordt, zal de bescherming pas zes maanden na het einde van het uitgeoefende mandaat eindigen.

 

Bron: Tips&Advies

Geen medisch attest meer nodig!

 

Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen hebben niet langer een medisch attest nodig.
Begin juli werd die verplichting in een KB opgeheven. Eerder had het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad te kennen gegeven dat een 3-jaarlijks attest niet zinvol is.


Een medisch onderzoek is per definitie een momentopname. Een medisch attest op basis van dergelijk onderzoek kan geen uitspraak doen over de afwezigheid van infectieuze kiemen over een periode van 3 jaar. De experten oordeelden bovendien dat personen die drager zijn van ziekmakende kiemen, maar die niet de symptomen van de ziekte vertonen niet altijd opgemerkt worden bij medisch onderzoek, omdat het doorgaans niet gepaard gaat met microbiologische analyses.

De experten van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad adviseerden dan ook om de verplichting af te schaffen.
Dat gebeurde uiteindelijk via het recent gepubliceerde KB van 3 juli 2018 dat op 1 augustus in het Staatsblad verscheen.


De belangrijkste maatregelen om overdracht van infecties via voeding te beperken zijn:

  • het toepassen van goede hygiënepraktijken
  • vaccinatie tegen hepatitis A (niet-verplicht vaccin op kosten van de werkgever)
  • regelmatig herhalen van gerichte opleiding

Medewerkers die onverpakte voedingswaren hanteren en ook blootgesteld worden aan gezondheidsrisico's (zoals bijvoorbeeld: biologisch risico, werken in koude, werken in warmte, dermatosen, ...) zijn wel nog steeds onderworpen aan een periodiek gezondheidstoezicht. 

 

 

 

Bron: Idewe vzw

Tijdskrediet met motief: wijziging vanaf 01.01.2019

 

Het gaat hier over het tijdskrediet met motief, dat aangevraagd kan worden om een erkende opleiding te volgen.

 

* Komt élke opleiding in aanmerking?

Neen, de opleiding moet voldoen aan volgende voorwaarden:

➡ de opleiding moet erkend zijn door de Gemeenschappen of door de sector
    van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar
     OF 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester
     OF een ononderbroken periode van 3 maanden

➡ onderwijs volgen dat verstrekt wordt in een Centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs waarbij de grens wordt vastgesteld
    op 300 uren per jaar
    OF 100 uren per schooltrimester
    OF per ononderbroken periode van 3 maanden.

 

*Is dit voor élke werknemer?

➡ anciënniteitsvoorwaarde
↪ minstens 2 jaar verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst bij de werkgever waar de werknemer de aanvraag wil doen;
   (er zijn uitzonderingen, bekijkt u best verder op de website van RVA)

➡ tewerkstellingsvoorwaarde
↪ in geval van halftijds tijdskrediet moet hij minstens 3/4-tijds gewerkt hebben.
↪ in geval van 1/5-tijds tijdskrediet moet hij voltijds gewerkt hebben.


➡ specifieke voorwaarden
↪ Sectorale of ondernemingsCAO
↪ Niet te combineren met een zelfstandige activiteit of die van loontrekkende

 

Wat is er nieuw vanaf 2019?

De huidige regeling voorziet dat je maximaal 36 maanden kan aanvragen.
Vanaf 2019 kan men een aanvraag voor deze vorm van tijdskrediet doen voor 48 maanden.

 

Wist je dat?

De werknemer kan voor een bepaalde periode hier ook een aanmoedingspremie voor aanvragen.
Dit is gemakkelijk online na te kijken en ineens aan te vragen.
Waar? ➡ Lees het op de site van Werk.be ! 

 

 

Meer info?
We verwijzen u graag door naar de site van de RVA via Infobrochure Tijdskrediet met Motief.

Heeft u hulp nodig bij de opmaak van de aanvraag?
We helpen u graag verder.

 

 

 

Bron: RVA

Landingsbanen: wijziging vanaf 2019

 

Naar aanleiding van het nieuwe zomerakkoord ('De Arbeidsdeal') is er onder andere een wijziging goedgekeurd voor het tijdskrediet Landingsbanen.

 

* Wat is tijdskrediet Landingsbanen?

Het is een vorm van loopbaanonderbreking, enkel van toepassing voor werknemers uit de privésector en biedt de mogelijkheid om over meer vrije tijd te beschikken voor familiale verplichtingen of om persoonlijke projecten te verwezelijken.

De specifieke regeling landingsbanen is voor de oudere werknemers die vanaf een bepaald moment in hun loopbaan tot hun pensioenleeftijd de arbeidsprestaties kunnen verminderen.

Uiteraard moet men wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer info over de voorwaarden, reglementering en aanvragen kunt u vinden via deze link naar de site van de RVA: Info over Tijdskrediet Landingsbanen (RVA).

 

* Wat verandert er vanaf 2019?

Deze vorm van tijdskrediet kan nu aangevraagd worden om in te gaan vanaf 55 jaar.
Vanaf 2019 wordt de leeftijd algemeen verhoogd naar 60 jaar.

Er zijn ook uitzonderingen op deze leeftijdsregel, deze gaan we nu niet toelichten maar kunt u ook vinden via de link hierboven.

 

* Is dit ook voor u als kleine KMO van toepassing?

Er wordt een onderscheid gemaakt vanaf meer dan 10 werknemers.

➡ bij hoogstens 10 werknemers

↪ hier is deze vorm van tijdskrediet geen recht en is een akkoord van de werkgever vereist;

↪ u kan als werkgever in andere woorden het tijdskrediet weigeren, ook al voldoet de werknemer aan alle voorwaarden

 

➡ bij meer dan 10 werknemers

↪ indien de werknemer voldoet aan de voorwaarden is het aanvragen wel een recht;

↪ hier moet u gaan kijken of de werknemer ouder of jonger is dan 55 wanneer het tijdskrediet zou starten.
    Wanneer de werknemer jonger is dan 55 jaar moet hij/zij

- een zwaar (knelpunt-)beroep uitoefenen bij halftijds tijdskrediet; 

- een zwaar beroep uitoefenen OF in totaal 28 jaar beroepsloopbaan hebben als loontrekkende 

↪ men moet ook nog rekening houden met het quotum! 

 

Ongeacht bovenstaande voorwaarden moet de werknemer nog steeds minstens 25 jaar beroepsloopbaan hebben als loontrekkende, minstens 24 maanden in dienst zijn op het moment van de schriftelijke aanvraag (eventueel in onderling akkoord met de werkgever verkort) én er is een tewerkstellings(breuk)voorwaarde.


Een aanvraag landingsbanen moet telkens op maat bekeken en onderzocht worden van de werknemer.
De werknemer kan hiervoor zelf al een groot deel aan voorbereiding doen; hij/zij kan zijn/haar loopbaanverleden al nakijken of hij/zij in aanmerking zou komen.

 

* Let op; ontslagbescherming!

Die bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien men gebruik maakt van een recht op tijdskrediet, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.
Zij eindigt 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet.

Deze bescherming is evenwel niet van toepassing wanneer u de werknemer ontslaat omwille van voldoende of dringende reden.
Wanneer de werknemer dusdanig in de fout gaat dat een verdere samenwerking onmogelijk is of wanneer de oorzaak (toonbaar) géén verband heeft met het tijdskrediet, kan u de werknemer ontslaan.
Ontslaan omwille van conventioneel brugpensioen wordt ook als voldoende reden beschouwd.


Toch ontslaan zonder voldoende reden? Dat is een dure zaak!
U moet de werknemer dan een forfaitaire vergoeding betalen van 6 maanden loon bovenop de verbrekingsvergoeding.


Wil uw werknemer deze vorm van tijdskrediet aanvragen en u geraakt er niet uit?
We helpen u hier uiteraard graag bij.

 

 

 

 

 

Let wel; deze wijziging (verhogen van de leeftijd) is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad.

 

 

Service, flexibiliteit en snel antwoord op vragen...

dáár gaat het om!

CONTACT

info@hr2day.be
03/344.34.24

ADRES

Oostmalsesteenweg 239
B2310 Rijkevorsel

INFO

BTW BE0675.423.173

HR2DAY COMM V

Disclaimer

Wij gebruiken cookies (en vergelijkbare technieken) om de website te analyseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Ik ga akkoord  Privacy en cookiebeleid