hr2day

Maart is een dure maand!

 

 

Maart is traditioneel voor heel wat werkgevers een dure maand.
 
Eind deze maand krijgt u de afrekening RSZ voor het eerste kwartaal, de rekening van de bedrijfsvoorheffing, u moet uw sociaal verzekeringsfonds ook betalen... het houdt niet op.
 
Voor de werkgevers met arbeiders valt er deze maand nog een extra rekening in de bus: de afrekening van het vakantiegeld voor de arbeiders.
Die rekening is ook te betalen vóór 30/04/2019, samen met de RSZ.

 
U betaalde hiervoor reeds voorschotten? Super! Dan zal de afrekening meevallen.

Betaalde u die nog niet? Sommige KMO'ers sluiten hiervoor een lening bij de bank, zoals bij de eindejaarspremies.
Eventueel is het dan een goed idee om vanaf 2019 wél voorschotten te betalen?
 
Laat ons gerust een seintje zodat we uw voorschotten aanpassen.
 
 
 
 

Kostenvergoedingen zijn geen loon!

 

 
Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen.
Een kostenvergoeding wordt enkel vrijgesteld van socialezekeheidsbijdragen als tegelijkertijd de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:
 
 • de kosten worden gemaakt in het kader van de dienstbetrekking;
 • de kosten zijn reëel;
 • de juistheid van de uitgaven kan door de werkgever met bewijsstukken verantwoord worden.
 
Op kostenvergoedingen betaalt u aldus geen socialezekerheidsbijdragen, noch belastingen. De werknemer krijgt daar ook geen vakantiegeld op of eindejaarspremie, het is echt een terugbetaling van kosten die de werknemer maakt in functie van zijn arbeidsovereenkomst.
 
In geval van betwisting komt het aan de werkgever toe om de realiteit van de kosten en de juistheid van de uitgaven aan te tonen.
Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mag men forfaitair ramen. In dat geval moet de werkgever uiteraard het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden. De sommen die het bedrag van de werkelijke kosten overschrijden, zijn loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.
 
In geen geval mag het toekennen van een kostenvergoeding enkel het nut hebben om het nettoloon omhoog te brengen zonder dat de werknemer kosten maakt in functie van zijn arbeidsovereenkomst.
 
Deze tabel kunt u vinden op de site van de RSZ:

TYPE KOSTEN

BEDRAGEN

VOORWAARDEN

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingenmet de auto

0,3573 EUR/km

- het voertuig mag geen eigendom van de werkgever zijn of door hem gefinancierd worden.

- de forfaits zijn "all-in": onderhoud, verzekering, brandstof,...

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingenmet de fiets (al dan niet elektrisch aangedreven) of de speed pedelec 

0,24 EUR/km

- voor beroepsverplaatsingen mag de vergoeding alleen toegekend worden als de fiets of de speed pedelec eigendom is van de werknemer

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers:afwezigheid van faciliteiten

10,00 EUR/dag

- niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend) en geen gebruik kan maken van de sanitaire en andere faciliteiten die voorhanden zijn in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste werven.

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: maaltijd

7,00 EUR/dag

- niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend).

- het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar aanvaard als de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken.

Verblijfskosten in België

35,00 EUR/nacht

- als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is.

- dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt.

Dienstreizen naar het buitenland

maximum 30 kalenderdagen:

meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen:

categorie 1 

categorie 2 

voorwaarde: het loon dat de werknemer voor deze dagen ontvangt, moet aan Belgische belastingen onderworpen zijn en moet, zoals eerder gezegd, overeenkomen met een kostenrealiteit.

Opmerking: als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt verminderd worden: 
- 15 % voor het ontbijt 
- 35 % voor het middagmaal 
- 45 % voor het avondmaal 
- 5 % voor de kleine uitgaven

Internationaal transport

verblijfsvergoedingen

+ ARAB vergoeding

+ aanvullende vergoeding

de aanvullende vergoeding mag slechts toegekend worden als de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse of zijn wekelijkse rusttijd in het buitenland te nemen en op voorwaarde dat: 
- de aanvullende vergoeding extra kosten dekt en dus strikt verbonden is aan de rusttijd; 
- het totale bedrag van de vergoeding (verblijfs-, ARAB + aanvulling) niet de forfaitaire bedragen overschrijdt die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toekent aan zijn ambtenaren voor officiële opdrachten naar het buitenland (categorie 1- zie fiscale circulaire ). 
Opmerking: als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt verminderd worden: 
- 15 % voor het ontbijt 
- 35 % voor het middagmaal 
- 45 % voor het avondmaal 
- 5 % voor de kleine uitgaven

Bureaukosten:werknemers die een deel van hun werk thuis doen

126,94 EUR/maand

- dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, ... Dit forfait mag alleen toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat werk kunnen doen. Voor werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard wanneer het gaat om een werknemer die de maximale wettelijke arbeidsduur die voor hem geldt bijna uitsluitend verricht op een werkplek ingericht door de werkgever.

Bureaukosten:huisarbeiders(arbeidsovereenkomst of tewerkgesteld in gelijkaardige voorwaarden)

10 %

- 10 % van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties.

Bureaukosten:telewerkers

10 %

- 10 % van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op het telewerk.

Internetverbinding 

(inclusief abonnement)

20 EUR/maand

De RSZ aanvaardt toekenning van deze bedragen op voorwaarde dat: 
- de werknemer zijn eigen PC en/of internetverbinding gebruikt voor professionele doeleinden wezenlijk en op regelmatige basis (1dag/week, meerdere keren een paar uur/week, één week elke maand, ...); 
- de werkgever komt niet op een andere manier tussen in deze kosten van PC en internet (bv. door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen). 
Opmerkingen: 
- bij overschrijding van het bedrag wordt het deel dat 20 EUR overschrijdt onderworpen, behalve als de werkgever het volledige bedrag kan verantwoorden; 
- het (de) forfait(s) mag(mogen) niet toegekend worden voor occasioneel gebruik van eigen PC en/of internet.  Als de werkgever die kost wil vergoeden, moet hij de hoogte van de vergoeding die hij toekent kunnen verantwoorden.

Aankoop PC 

(inclusief randapparatuur en software)

20 EUR/maand

Arbeidsgereedschap

1,25 EUR/dag

- de werknemer moet zijn eigen arbeidsgereedschap gebruiken.

Aankoop van werkkledij

1,74 EUR/dag

- het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen, ...) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform, ...).

Onderhoud van werkkledij

1,74 EUR/dag

- het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen, ...) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform, ...).

Onderhoud en slijtage van kledij van de werknemer

0,84 EUR/dag

- betreft kledij (jeans, t-shirts,...) en onderkledij die veelvuldig gewassen moet worden wegens de vuile werkomstandigheden.

Kosten verbonden aan de auto:

garage

50,00 EUR/maand

- als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.

- als de werkgever de stalling in een garage vereist voor de veiligheid van het voertuig of de inhoud ervan. Mag alleen toegekend worden voor zover de verplichting het voertuig veilig te stallen opgelegd wordt aan alle werknemers die zich in dezelfde toestand bevinden. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer eigenaar is van de garage of niet.

Kosten verbonden aan de auto:

parking

15,00 EUR/maand

- als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.

- als de werknemer regelmatig kleine parkeerbedragen moet betalen.

Kosten verbonden aan de auto:

car-wash

15,00 EUR/maand

- als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.

- als de aard van de functie een voertuig in onberispelijke staat vereist.

 

 

Bron: Administratieve instructies RSZ

 

Hoe motiveer jij jouw werknemer?

Wanneer je denkt aan jouw werknemers te motiveren, denk zeker niet alleen aan het verhogen van het loon.
De werknemers van vandaag denken niet meer enkel en alleen aan loon maar ook aan alternatieve verloningen, meer vakantiedagen, een betere work-life-balance,...

Hieronder kan je een paar andere denkpistes vinden die jou ideeën kunnen geven hoe je werknemers kan motiveren:

 • werk met doelen: hou ze wel realistisch: er is niets zo demotiverend dan een onrealistisch doel...
 • Vertrouw jouw medewerker: zelfstandig werken werkt ook enorm motiverend.
 • Wanneer ze goed werk geleverd hebben, bevestig dat dan door vb. een compliment te geven.
 • Betrek hen! Door hen te betrekken voelen ze zich nauwer bij de organisatie waardoor ze gemotiveerder zullen zijn om de vooropgestelde doelen te behalen.
 • Zorg voor een fijne werkomgeving! D.w.z. fijne sfeer, open communicatie en goed werkmateriaal.
 • Stimuleer innovatie, ideeën en opleiding ! Geef hen de ruimte om te groeien en mee te denken met het bedrijf.
 • Een succes? Vier het samen! 
 • geef het goede voorbeeld: act what you preach !
 • Er is geen manier van one-size-fits-all motiveren: luister naar je medewerker en iedereen is anders. Wat voor de een wel werkt, werkt voor de ander niet.

 

En jij? Hoe motiveer jij ze?

Deel dit artikel op facebook (via de knop hieronder), check in bij HR2DAY , post jouw motivator en inspireer andere ondernemers 🤩

Nationale stakingsdag: wat houdt het in?

Woensdag 13.02.2019 is er een nationale stakingsdag aangekondigd.... maar waarover gaat die en wat kan dat voor gevolgen hebben voor uw personeel?
Mogen ze mee staken? Wat als ze dat doen?


Waarover gaat het?

De stakingsactie staat in het teken van de verbetering van de lonen, de sociale uitkeringen en eindeloopbaanmaatregelen, combinatiemogelijkheden voor werk en privé en woon-werkverplaatsingen.

Doordat de vakbonden die dag beschouwen als stakingsdag wordt er aan de werknemers die deelnemen een stakingsvergoeding betaald die vanwege hun deelname inkomensverlies lijden. 

 

Mijn werknemer staakt mee. Wat nu?

Hier wordt onderscheid gemaakt of uw bedrijf een vakbondsafvaardiging heeft of niet.
Wanneer u geen vakbondsafvaardiging heeft, moet de werknemer enkel de aanvraag doen en te kennen geven dat hij zal staken.

 • In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging
  In de ondernemingen die over een vakbondsafvaardiging beschikken, regelt deze afvaardiging de deelname van de werknemers aan de geplande acties van de vakbondsfederaties. De bepalingen waarin de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten op dat vlak voorziet, moeten nageleefd worden.
 • In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging
  In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de werknemer die afwezig wil blijven om aan een collectieve actie deel te nemen, zelf het initiatief nemen en zijn werkgever verwittigen.

 

Wat als mijn werknemer niet op tijd komt door de acties en wel wil werken?

Wanneer uw werknemer te laat op het werk komt door de staking, heeft hij slechts recht op het gewaarborgd dagloon als het gaat om een 'onvoorziene gebeurtenis' die op weg naar het werk en zich buiten de wil van de werknemer voordoet.
Aangezien deze stakingsdag ruim op voorhand aangekondigd is, kan men hier niet spreken van een 'onvoorziene gebeurtenis' waardoor de werknemer meestal geen recht heeft op het gewaarborgd loon bij het te laat komen naar het werk.

Zij die aldus helemaal niet komen opdagen, leveren geen prestaties die dag en zullen hierdoor helemaal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon. U kan altijd nog toestemming geven om een dag vakantie of inhaalrust op te nemen. (misschien is thuiswerk een optie?)

Opmerking: Voor stakingen die erkend worden door het Beheerscomité van de RVA is er voor de werkwilligen eventueel wel een recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA. De betrokken werknemers mogen echter niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en ze mogen geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

 

Is staken een basisrecht van de werknemer?

In België zijn er geen wettelijke bepalingen die het begrip staking definiëren. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die aantonen dat het "stakingsrecht" opgenomen is in ons positief recht. Zo is er de bekrachtiging van het Europees Sociaal Handvest waarin het recht om te staken als sociaal grondrecht werd opgenomen. Daarnaast wordt het recht om geen arbeid te verrichten wegens staking ook erkend door het Hof van Cassatie.

 

 

 

Nieuwe knelpuntberoepenlijst online!

 

Een groot aantal mensen is op zoek naar een job.
Vreemd genoeg hebben bepaalde ondernemingen het moeilijk om voor sommige functies geschikt personeel te vinden.
Elke gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling werkt regelmatig een lijst met knelpuntberoepen bij.

Dat zijn beroepen waarvoor er een belangrijk tekort aan arbeidskrachten bestaat.

De lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen, is terug te vinden op de site van VDAB .

Service, flexibiliteit en snel antwoord op vragen...

dáár gaat het om!

CONTACT

info@hr2day.be
03/344.34.24

ADRES

Oostmalsesteenweg 239
B2310 Rijkevorsel

INFO

BTW BE0675.423.173

HR2DAY COMM V

Disclaimer

Wij gebruiken cookies (en vergelijkbare technieken) om de website te analyseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Ik ga akkoord  Privacy en cookiebeleid