hr2day

Break@Work !

 

De RVA heeft een website gelanceerd waar werknemers kunnen controleren hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof ze nog kunnen nemen, genaamd Break@work.
 
🔎   via E-ID en kaartlezer of éénmalige code via een app.
ℹ️     ontdek het via www.breakatwork.be
 
 
 
 

Tweede fase taxshift geeft (iets) hoger nettoloon voor de werknemers!

Begin dit jaar ging de tweede fase van de taxshift in. 
(Van een ‘taxshift’ of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen.)

De resultaten daarvan ziet iedereen deze maand al op zijn of haar loonbriefje. De laagste inkomens krijgen er het meeste nettoloon bij. Dat komt bovenop de netto loonstijging waar de eerste fase van de taxshift begin 2016 al voor zorgde.  Als de belastinghervorming begin 2019 volledig is doorgevoerd, betekent dat een totale stijging van het nettoloon sinds 2014 die kan oplopen tot 146 euro per maand.

De Vlamingen met de laagste lonen zullen op hun loonbrief van januari zo’n 32 euro extra zien verschijnen. Voor de gemiddelde lonen bedraagt de stijging 28 euro. De grootste verdieners gaan er 23 euro per maand op vooruit. Begin 2019 zal er nog meer goed nieuws volgen voor de werkende Vlaming. “De taxshift zorgt dus niet alleen voor meer jobs en bijkomende slagkracht voor de Vlaamse bedrijven”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die de fiscale hervorming doordrukte. “Ook de nettolonen en de koopkracht plukken er de vruchten van.”

De tweede fase van de taxshift schrapt de belastingschaal van 30 procent en zorgt ervoor dat belastingplichtigen minder snel in de schaal van 45 procent vallen.
Ook worden de belastingvrije som en het forfait op de beroepskosten opgetrokken.
Dit gaat gepaard met een verlaging van de personenbelasting.

Netto loonstijging per maand In 2018 In 2019
Minimumloon (1.500 euro) + 32 euro + 31 euro
Gemiddeld loon (3.300 euro) + 28 euro + 23 euro
Hoog loon (5.500 euro) + 23 euro + 30 euro

 

Totale impact taxshift op maandelijks nettoloon 2018 (vgl. met 2014) 2019 (vgl. met 2014)
Minimumloon (1.500 euro) + 115 euro + 146 euro
Gemiddeld loon (3.300 euro) + 79 euro + 102 euro
Hoog loon (5.500 euro) + 44 euro + 74 euro

 

 

Bron: www.n-va.be

Geen afwijkende opzegtermijnen meer!

Vanaf 1 januari 2018 zal de gewone opzeggingsregeling van toepassing zijn op alle arbeiders die behoren tot de paritaire comités nr. 124, 126, 301.01 en 324. Dit betekent dat de onderstaande regels van toepassing zullen zijn, zowel in geval van ontslag gegeven door de werknemer als in geval van ontslag gegeven door de werkgever, afhankelijk van het feit of de overeenkomst aanvangt vóór of vanaf 1 januari 2014.

Voor de arbeiders van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014, zullen de opzeggingstermijnen van toepassing zijn (naargelang hun anciënniteit) ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (opzeggingstermijn uitgedrukt in weken).

De arbeiders van wie de uitvoering van de overeenkomst daarentegen aanvangt vóór 1 januari 2014 hebben recht op een opzegging waarvan de duur wordt berekend op basis van het kliksysteem door twee elementen op te tellen:

  • element 1: opzeggingstermijn bepaald op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 volgens de regels die golden op 31 december 2013;
  • element 2: opzeggingstermijn bepaald op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 volgens de regels ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (opzeggingstermijn uitgedrukt in weken).

De gewone opzeggingstermijnen zullen van toepassing zijn op elk geval van ontslag gegeven door de werkgever of werknemer betekend vanaf 1 januari 2018. De afwijkende opzeggingstermijnen blijven daarentegen van toepassing op alle beëindigingen vóór 1 januari 2018, meer bepaald

- in geval van beëindiging met opzegging:

  • via een aangetekende brief, uiterlijk op woensdag 27 december 2017 (de opzegging wordt geacht slechts ontvangen te zijn de  
         3e werkdag volgend op de verzendingsdatum);
  • via een deurwaardersexploot uiterlijk betekend op 31 december 2017;
  • door overhandiging uiterlijk op 31 december 2017 (enkel in het geval van ontslag gegeven door de werknemer).

- in geval van een beëindiging met betaling van een vergoeding: via een (mondelinge of schriftelijke) mededeling van de beslissing tot beëindiging uiterlijk op 31 december 2017.

 

Bron: Partena

Proactieve controles van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) plant zowel regionaal als nationaal proactieve campagnes om het welzijn en de veiligheid in bepaalde sectoren op te volgen.
Nationaal gaat de aandacht in 2018 onder meer naar uitzend- en grensarbeiders.


Geplande regionale inspectiecampagnes

De regionale directies Toezicht Welzijn op het Werk hebben in 2018 verhoogde aandacht voor:

-       West-Vlaanderen: veiligheid op festivals en in professionele sportclubs
-       Oost-Vlaanderen: gebruik van gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw
-       Antwerpen: veiligheid op vlak van bouwcoördinatie bij bouwpromotoren
-       Limburg en Vlaams-Brabant: veiligheid van het interne transport bij productiebedrijven
-       Brussel: psychosociale risico's van callcenters
-       Henegouwen: gebruik van onderhoudsproducten in de voedingssector
-       Namen, Luxemburg en Waals-Brabant: veiligheid van de arbeidsmiddelen bij de groendiensten
-       Luik: algemene controles bij verhuisondernemingen


Nationale campagnes

Er werd in oktober een informatie- en handhavingscampagne gelanceerd om de veiligheid en gezondheid op het werk van uitzendkrachten en grensarbeiders te bevorderen. De campagne 'Veilig en gezond werk voor tijdelijke werknemers' loopt nog tot mei 2019. De aanleiding is de enorme toename van het aantal uitzendkrachten in Europa. Uit studies blijkt dat deze groep vaker te maken krijgt met ongevallen op het werk dan andere werknemers. Naast de verhoogde inspecties worden ook informatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd.

Behalve deze nationale actie lopen in 2018 nog twee andere campagnes. Contructiv plant een tweede handhavingsluik over vallen van hoogte in de bouwsector en de FOD Economie neemt de liftensector onder de loep.

De sector responsabiliseren

De inspecties gebeuren volgens een vast stramien. Bij elk bezoek gaan de inspecteurs na op welke manier de werkgever zijn verplichtingen op gebied van welzijn op het werk nakomt. Vervolgens overlopen ze de aanpak in elk domein van de welzijnswet en gaan ze dieper in op het thema dat in de campagne in kwestie centraal staat.
Als ze tekortkomingen of inbreuken vaststellen, zullen de inspecteurs actie ondernemen. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing. Worden er ernstige tekortkomingen vastgesteld, dan kan dat zelfs leiden tot het stopzetten van de activiteit.

 

Bron: IDEWE VZW

Aanvullende vergoeding werkloosheid pc 111

 

Vanaf 01.01.2018 dienen bij het FBZMN geen kaarten van rechthebbenden bij tijdelijke werkloosheid meer aangevraagd te worden voor werkgevers die behoren onder PC 111.
Het recht op de aanvullende vergoedingen van het fonds bij tijdelijke werkloosheid blijft bestaan maar zal automatisch verlopen op basis van de Aangifte Sociaal Risico (ASR).
Dit geldt ook voor de voorgaande jaren.

 

Bron: Salar VZW

Service, flexibiliteit en snel antwoord op vragen...

dáár gaat het om!

CONTACT

info@hr2day.be
03/344.34.24

ADRES

Hoek 8
B2310 Rijkevorsel

INFO

BTW BE0675.423.173

HR2DAY COMM V

Disclaimer