hr2day

Re-integratie langdurig zieken: principieel akkoord over sancties


Reeds lange tijd discussieert de federale regering over de sancties voor zowel werkgevers als langdurig zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan de terugkeer naar de werkvloer in het kader van het re-integratietraject.

Over deze materie werd nu een principieel akkoord gesloten. 

* Sanctie voor de werkgever

Werkgevers die meer dan 50 werknemers in dienst hebben, riskeren een boete van maximum 800 euro indien ze de terugkeer van zieke werknemers in hun onderneming onmogelijk maken. Dit moet vastgesteld worden door de inspectie.
In het eerste jaar na invoering van de sanctie kunnen werkgevers nog beargumenteren waarom zij niet meewerken aan de terugkeer van een zieke werknemer.
In het tweede jaar na invoering moeten ze een geval van overmacht aanhalen.
Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn dus vrijgesteld van de regeling.

 

* Sanctie voor de werkgever

Langdurig zieken die weigeren mee te werken aan hun re-integratie kunnen ook zelf beboet worden en dit in de vorm van een vermindering van hun ziekte-uitkering met 5 tot 10% gedurende een maand.

 


In elk geval moet de ministerraad zich nog uitspreken over dit akkoord alvorens de sancties in een wettekst kunnen worden gegoten.

 

 

Bron: Trefzeker, Easypay, nieuwsbrief HR2DAY

Ben jij straks nog helemaal mee?

access, black-and-white, blur

Ook wij zijn volop bezig met de toepassing van de GDPR-wetgeving dat vanaf aanstaande vrijdag (25/5/2018) van start gaat.
Privacy is ook iets wat bij óns hoog in het vaandel staat.

Om ons mee GDPR-compliant te maken, hebben we uw bevestiging nodig dat u graag mail van ons krijgt.
Hierbij verwijzen we graag naar onze nieuwsbrief.

Indien u graag nog onze nieuwsbrief ontvangt, hoeft u enkel te bevestigen via onderstaande link.

--> Ik bevestig hier !

 

 

Wijziging in de opzegginstermijnen

Vanaf 01.05.2018 gelden kortere opzeggingstermijnen bij werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Het is de bedoeling om de opzeggingstermijnen op een meer geleidelijke manier te laten stijgen. Concreet gaat het om volgende wijziging:

  • 0 tot 3 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 1 week   ( voorheen 2 weken)
  • 3 tot 4 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 3 weken ( voorheen 4 weken)
  • 4 tot 5 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 4 weken ( voorheen 4 weken)
  • 5 tot 6 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 5 weken ( voorheen 4 weken)

 
Deze termijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 1 mei 2018 en zijn enkel van toepassing in geval van ontslag door de werkgever. Bij ontslag door de werknemer verandert er dus niets.

 Wanneer de opzeggingstermijnen expliciet opgenomen zijn in het arbeidsreglement en er niet op algemene wijze verwezen wordt naar de wettelijke en reglementaire bepalingen, moet het arbeidsreglement aangepast worden. De procedure tot wijziging dient niet gevolgd te worden.

 

 

Bron: Salar vzw

Denk tijdig aan uw provisie vakantiegeld!

 

Voor het vakantiegeld dat u in 2018 moet betalen voor de prestaties van 2017, mag uw boekhouder een provisie aanleggen.
 
Elk jaar bepaalt de fiscus het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers.
Ondertussen zijn de percentages bekend van de provisies voor de uitbetaling van het vakantiegeld in 2018.
Volgende percentages voor de provisies worden voorzien voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2017:
 
·         18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2017 toegekend zijn aan bedienden;
·         10,27% van de lonen aan 108% die in 2017 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen.
 
Voor de arbeiders gaat het om hetzelfde percentage als vorig jaar. Voor de bedienden daalt het percentage van 18,60% naar 18,20%.
 
 
 
 
Bron: Sodiwe / indicator

Budgetteer nu al uw extra rekening van de RSZ in juni

Elk jaar voert men een herberekening uit van de RSZ-bijdragen van het jaar voordien, opdat kleine bedrijven zouden ‘terugkrijgen’. Dit wordt niet door de staat bekostigd, maar wél door een zgn. compenserende bijdrage betaald door ‘grote werkgevers’. Dit zo genaamd 'herverdeling sociale lasten'.

Te betalen door ‘grote werkgevers’; we bedoelen hiermee de bedrijven die meer dan € 26.028,82 aan bijdragen voor een of meer kwartalen (tijdens het afgelopen jaar) betaalden.
Het gaat m.a.w. om wie toen meer dan pakweg 15 à 20 werknemers in dienst had.

De compenserende bijdrage bedraagt 1,55% van het deel van de bijdragen dat de grens van € 26.028,82 per kwartaal overschrijdt.
Voor een bedrijf met 30 werknemers spreken we bv. over ± € 5.000 op jaarbasis. De wet voorziet ook in een maximum: € 204.847 in 2018.

 U ontvangt het zgn. debetbericht voor deze bijdrage in juni en het bedrag ervan is verschuldigd tegen 30 juni. Dit betekent dat het gestort moet worden tegen 31 juli. Niet vergeten te budgetteren voor die maand dus. Vergelijk bv. met vorig jaar! Zoals dat voor alle bijdragen kan, kunt u ook hiervoor als zgn. goede betaler uitstel van betaling vragen. Stel dan half april deze vraag (aan de Inningsdienst van de RSZ).

De 'kleine bedrijven' of bedrijven met minder dan 15 werknemer, zullen via dit bericht een bedrag in hun voordeel  hebben, dat mogen ze dan in mindering brengen van hun eerstvolgende rekening of te betalen voorschot aan de RSZ.

Voeg dit bericht ook steeds toe in uw boekhouding!

 

 

Bron: tips&AdviesPersoneel

Service, flexibiliteit en snel antwoord op vragen...

dáár gaat het om!

CONTACT

info@hr2day.be
03/344.34.24

ADRES

Oostmalsesteenweg 239
B2310 Rijkevorsel

INFO

BTW BE0675.423.173

HR2DAY COMM V

Disclaimer

Wij gebruiken cookies (en vergelijkbare technieken) om de website te analyseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Ik ga akkoord  Privacy en cookiebeleid