19.05.2020

Corona-ouderschapsverlof
voor werknemer én zelfstandige?

Vanaf 15.05.2020 aan te vragen voor werknemers

De federale regering heeft beslist om een nieuwe vorm van ouderschapsverlof in het leven te roepen om ouders te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen.
Het kreeg de naam corona-ouderschapsverlof. Met dat verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap), hun prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5, tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Deze maatregel geldt ook voor pleegouders die door de bevoegde overheid zo werden aangeduid voor de kinderen die bij hen zijn geplaatst.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, kent de RVA tijdens het corona-ouderschapsverlof een onderbrekingsuitkering toe. Zo wordt de vermindering van de inkomsten verzacht. Het nieuwe corona-ouderschapsverlof is extra ouderschapsverlof bovenop het gewone ouderschapsverlof dat al bestaat.

Straks ook voor de zelfstandigen?

Naar analogie met het corona-ouderschapsverlof dat onlangs is ingevoerd voor werknemers heeft de federale regering nu ook een ouderschapverlof voor zelfstandigen goedgekeurd.

Ouderschapsverlof.
Veel zelfstandigen kunnen hun activiteiten niet ten volle uitoefenen omdat ze, door de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen en crèches, ook hun kinderen moeten opvangen.

Daarom wordt er nu ook voor hen voor de maanden mei en juni een uitkering voorzien als ze hun activiteiten gedeeltelijk onderbreken om de zorgtaken op te nemen voor kinderen jonger dan 12 jaar of voor kinderen met een beperking. Indien nodig wordt de maatregel na deze periode verlengd.

Bedrag.
Het bedrag van de uitkering bedraagt € 532,24 per maand. Voor eenoudergezinnen gaat het om een uitkering van € 875. Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht , dat kan worden aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige.

Aanvraag .
Het betreffende KB werd nog niet gepubliceerd, maar de sociale verzekeringsfondsen werd gevraagd om de aanvragen al te registreren van de zelfstandigen die van dit verlof zouden willen genieten. De nodige formulieren zullen wellicht in de loop van volgende week ter beschikking gesteld worden.

©HR2DAY 2021