Denk aan uw arbeidsreglement!

We merken dat het arbeidsreglement vaak een 'vergeten' document is of men maakt het snel even tussendoor om in orde te zijn.

Vanaf het moment dat u personeel tewerk stelt, moet u een arbeidsreglement opstellen.
Dit is niet alleen een verplicht document maar kan u ook veel discussie besparen.

Door middel van het arbeidsreglement maakt u duidelijke afspraken tussen u en uw werknemer(s). Deze schriftelijke afspraken kunnen gaan over vermeldingen bij ziekte (inhoud en afgifte van een doktersattest en de termijn), thuiswerk, privégebruik van gsm's en bedrijfswagens, het gebruik van sociale media, ...

Na het volgen van de juiste procedure moet elke werknemer een kopie van het arbeidsreglement ontvangen, de nieuwe werknemers ontvangen deze gelijk bij indiensttreding.

De werknemers moeten ten alle tijde het arbeidsreglement kunnen raadplegen op élke werkplaats.
Bij het niet-naleven ervan is de werknemer niet gebonden door de bepalingen van het arbeidsreglement! Vandaar het belang van een schriftelijk bewijs dat een exemplaar is overhandigd. Zonder bewijs kan de werkgever niet als geldige reden voor ontslag bijvoorbeeld het niet of te laat afleveren van een doktersattest inroepen, tenzij hij aantoont dat hij het uitdrukkelijk heeft gevraagd.

Bij een sociale inspectie kunnen inbreuken op de wetgeving over het arbeidsreglement worden gestraft met sancties van niveau 2 van het sociaal strafwetboek: d.w.z. administratieve boetes tot 1.500 euro en strafrechtelijke boetes tot 3.000 euro.

U heeft nog geen arbeidsreglement of het is toe aan een update? Wij maken het graag voor u op.
Dit op maat van úw onderneming, kijkend naar hoe ú wil werken, wat er allemaal past in een wettelijk kader en welke clausules voor uw activiteit of sector éxtra interessant zijn.

 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021