Geen afwijkende opzegtermijnen meer!

Vanaf 1 januari 2018 zal de gewone opzeggingsregeling van toepassing zijn op alle arbeiders die behoren tot de paritaire comités nr. 124, 126, 301.01 en 324. Dit betekent dat de onderstaande regels van toepassing zullen zijn, zowel in geval van ontslag gegeven door de werknemer als in geval van ontslag gegeven door de werkgever, afhankelijk van het feit of de overeenkomst aanvangt vóór of vanaf 1 januari 2014.

Voor de arbeiders van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014, zullen de opzeggingstermijnen van toepassing zijn (naargelang hun anciënniteit) ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (opzeggingstermijn uitgedrukt in weken).

De arbeiders van wie de uitvoering van de overeenkomst daarentegen aanvangt vóór 1 januari 2014 hebben recht op een opzegging waarvan de duur wordt berekend op basis van het kliksysteem door twee elementen op te tellen:

  • element 1: opzeggingstermijn bepaald op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 volgens de regels die golden op 31 december 2013;
  • element 2: opzeggingstermijn bepaald op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 volgens de regels ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (opzeggingstermijn uitgedrukt in weken).

De gewone opzeggingstermijnen zullen van toepassing zijn op elk geval van ontslag gegeven door de werkgever of werknemer betekend vanaf 1 januari 2018. De afwijkende opzeggingstermijnen blijven daarentegen van toepassing op alle beëindigingen vóór 1 januari 2018, meer bepaald

- in geval van beëindiging met opzegging:

  • via een aangetekende brief, uiterlijk op woensdag 27 december 2017 (de opzegging wordt geacht slechts ontvangen te zijn de  
         3e werkdag volgend op de verzendingsdatum);
  • via een deurwaardersexploot uiterlijk betekend op 31 december 2017;
  • door overhandiging uiterlijk op 31 december 2017 (enkel in het geval van ontslag gegeven door de werknemer).

- in geval van een beëindiging met betaling van een vergoeding: via een (mondelinge of schriftelijke) mededeling van de beslissing tot beëindiging uiterlijk op 31 december 2017.

 

Bron: Partena

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021