Mijn werknemer is verkozen. Wat nu?

Afhankelijk van of jouw werknemer gemeenteraadslid of schepen wordt, kan het een ander gevolg geven aan zijn of haar arbeidsovereenkomst.

We lichten hieronder graag toe;

Verkozen als gemeenteraadslid

Bij de werknemers in de privésector hebben de niet-uitvoerende ambten (gemeenteraad, OCMW-raad, provincieraad) recht op betaald politiek verlof. 
Die dagen politiek verlof zijn afwezigheidsdagen die betaald worden door door de werkgever.

De werkgever kan echter het betaalde loon en de RSZ-bijdragen daarop terugvragen aan de gemeente.
Het loon dat u betaalt is beperkt tot een wettelijk plafond van 171,04€ per dag incl. RSZ-bijdragen (5-dagenstelsel).
Het toepassen van dit plafond is belangrijk omdat ook de gemeente dat plafond zal respecteren.

U kunt als werkgever het politiek verlof niet weigeren maar u kan de werknemer wel vragen omwille van organisatorische redenen dat hij dit op voorhand aanvraagt.

Het aantal dagen dat de werknemer recht op heeft, verschilt naar gelang de omvang van de gemeente.
Heeft de gemeente meer dan 10000 inwoners? Dan heeft de werknemer recht op een hele dag afwezigheid per maand
indien de gemeente minder dan 10000 inwoners heeft, is dat beperkt tot een halve dag afwezigheid.

Let wel, die afwezigheid moet niet noodzakelijk gebruikt worden voor de vergaderingen, ze mogen dan ook dossiers voorbereiden.

In de praktijk neemt niet iedere werknemer dit op. Het is immers zo dat de gemeente het recht heeft om het bedrag dat ze aan de werkgever moeten terugbetalen, in mindering mogen brengen van de presentiegelden die ze aan de werknemer betalen. (Maximum de helft van de presentiegelden)

Sommige gemeenten doen dat consequent, anderen helemaal niet.
Laat uw werknemer het zeker even navragen vooraf, zo komen jullie niet voor verrassingen te staan.

 

Verkozen als schepen

Voor de uitvoerende ambten (schepen, burgemeester, voorzitter OCMW) bestaat er in de privésector een soortgelijk systeem van politiek verlof als voor de niet-uitvoerende ambten.
Met het verschil dat voor de uitvoerende ambten de dagen politiek verlof niet doorbetaald worden.

De werkgever moet voor deze dagen aldus geen loon betalen.
Men spreekt hier ook over maximum twee dagen per week en de wet legt letterlijk op dat de afwezigheid uiterlijk woensdag voordien aangevraagd moet worden.

That's it?

Nee, er is nog een andere variant voor zij die een uitvoerende ambt op zich nemen: een soort (onbetaalde) loopbaanonderbreking waarbij de arbeidsovereenkomst minstens één jaar wordt geschorst.
De werknemer stopt dus met werken bij u en daarna komt hij weer terug, zonder dat u zich als werkgever daartegen kunt verzetten.

De werknemer mag deze onderbreking ineens voor zes jaar aanvragen of van jaar tot jaar bekijken maar ontvangt voor die periode geen gewaarborgd loon en geen uitkeringen van de RVA.
Inkomsten vanuit een politiek ambt zijn volgens de RVA namelijk niet cumuleerbaar.

Nu, een werknemer kan in principe niet alleen leven van een schepenambt waardoor een volledige schorsing zelden aangevraagd wordt.
Doch, door de workload van die ambt is die vaak niet te combineren met een voltijdse job.

Probeer mekaar aldus te vinden in de deeltijdse regeling.

 

bron: Indicator

 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021