CAO90-bonus voortaan ook online!

 

Vanaf eind maart 2019 kunnen de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, kortweg “bonusplannen”, elektronisch opgemaakt worden via toetredingsakte en neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Enkel ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging kunnen gebruik maken van een toetredingsakte. Bonusplannen via collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kunnen nog niet elektronisch neergelegd worden.

Een werkgever of zijn gemandateerde kan online via www.bonusplannen.be, www.plansbonus.be of www.bonusplaene.be een bonusplan indienen.

De toegang tot www.bonusplannen.be gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID). Het systeem van aanmelden is hetzelfde als bij andere onlinediensten van de overheid (zoals tax-on-web).

Via dit online platform:

  • gidsen we de gebruiker bij het invullen van het verplichte modelformulier dat als bijlage 2 bij de cao 90/3 tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen werd toegevoegd. Het invullen van een bonusplan verloopt aan de hand van uitrollijsten met keuzemenu's, toelichtingen, controles,… zodat sommige fouten vermeden worden. De verplichte vormvoorwaarden worden dus voor de neerlegging gecontroleerd.

  • bieden we de gebruiker de mogelijkheid om nog voor de neerlegging het bonusplan te downloaden in pdf-formaat. Op die manier kan het bonusplan - zoals de procedure voorschrijft – 15 dagen uithangen ter inzage van de betrokken werknemers.

  • verloopt de ondertekening van het bonusplan elektronisch, waarop een automatische neerlegging gebeurt bij de bevoegde administratie.

De gebruiker ontvangt tot slot iedere communicatie (kennisgevingen, beslissingen, …) omtrent zijn bonusdossier via e-mail. Bijgevolg verloopt het opstellen en neerleggen van dit bonusplan volledig digitaal.

Voor u aan de slag gaat, kan u alle praktische informatie over het elektronisch invullen van uw bonusplan terugvinden in de handleiding die u, naast de informatie over de regelgeving, ook terugvindt in het thema Arbeidsreglementering > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.

 

Bron: werk.be 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021