Nieuw thematisch verlof vanaf 1 oktober 2019: Mantelzorgverlof

 

Naast het bestaande ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof, komt er vanaf 1 oktober 2019 een type van thematisch verlof bij.
Vanaf dan zullen ook personen die als mantelzorger erkend zijn hun arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig of gedeeltelijk kunnen schorsen.

Erkende mantelzorger

Om als mantelzorger van het mantelzorgverlof te kunnen genieten, moet de betrokken persoon als mantelzorger erkend zijn. De aanvraag tot erkenning gebeurt bij het ziekenfonds met een verklaring op eer. De mantelzorger moet daarbij voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon;
 • Een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België hebben;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • Zijn of haar bijstand en hulp niet beroepshalve, maar kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener verstrekken;
 • Rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon.

Opmerkelijk is dat - in tegenstelling tot het verlof wegens medische bijstand – de geholpen persoon niet noodzakelijk een familielid moet zijn. Uiteraard moet ook de geholpen persoon of zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn of haar akkoord verlenen met de aangeboden hulp.

Die erkenning als mantelzorger komt ten einde:

 • op verzoek van de mantelzorger of de geholpen persoon;
 • bij overlijden van de geholpen persoon;
 • wanneer de zware zorgafhankelijkheid beëindigd wordt;
 • wanneer de geholpen persoon permanent opgenomen wordt in een dienst voor dag- of nachtopvang;
 • wanneer de mantelzorger niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden;
 • bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing.

Zorgbehoevende persoon

Ook de geholpen persoon moet erkend zijn als ‘zorgbehoevend’. Hiervoor moet de geholpen persoon voldoen aan volgende voorwaarden:

 • zijn of haar hoofdverblijfplaats hebben in België;
 • minstens 21 jaar oud zijn;
 • een score van minstens 12 punten hebben op de medisch-sociale schaal (dit is de schaal die wordt gehanteerd bij de beoordeling van de zelfredzaamheid bij het onderzoek van zijn/haar recht op een integratietegemoetkoming).

Mantelzorgverlof

Wanneer aan voormelde voorwaarden is voldaan, dan kan de mantelzorger zijn arbeidsovereenkomst hiervoor volledig schorsen, ofwel zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5de of 1/2de. Deeltijdse werknemers kunnen echter alleen hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Maar een KB kan nog bepalen of en onder welke voorwaarden de deeltijder zijn arbeidsprestaties kan verminderen.

Per zorgbehoevende persoon kan men de arbeidsovereenkomst ofwel 1 maand volledig schorsen, ofwel de prestaties met 1/2de of 1/5de gedurende twee maanden verminderen.

Gespreid over zijn of haar ganse loopbaan kan het mantelzorgverlof maximaal 6 maanden (fulltime) of 12 maanden (deeltijds) worden opgenomen. De mantelzorger voegt bij zijn aanvraag het bewijs van erkenning als mantelzorger.

 

 

Update 16.09.2019:

Hoewel het mantelzorgverlof op 1 oktober al van start gaat, is er nog geen afzonderlijke wetgeving over de uitkeringen die zullen worden toegekend aan de werknemers die hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen.
Tot zolang zijn deze werknemers gerechtigd op dezelfde uitkering als de werknemers met thematisch verlof voor medische bijstand.

De meest recente bedragen kunt u raadplegen op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Een Koninklijk Besluit moest ook bepalen of en onder welke voorwaarden een deeltijdse werknemer zijn of haar arbeidsprestaties kan verminderen in plaats van volledig schorsen. Dit Koninklijk Besluit is er ook nog niet, zodat deeltijdse werknemer slechts mantelzorgverlof zullen kunnen opnemen met volledige schorsing van hun arbeidsovereenkomst.

 

 

 

Bron: Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, Belgisch Staatsblad 2 juli 2019, nr. 66783 / Wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat, Belgisch Staatsblad 6 juni 2016, nr. 43570 / Easypay

 • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021