Vakantie-Update!

Geschreven door Desiree Lagerburg op .

Heeft Corona invloed op de vakantierechten?

Nee, op dit moment niet.

We kunnen ons wel inbeelden dat u nu eventuele collectieve vakanties anders wil indelen of dat u uw planning aan zal passen naar aanleiding van de opgeschoven werken.
>e raden wel aan om dit even met uw dossierbeheerder te overleggen voordat u hier beslissingen in doorvoert. Vakantierechten worden immers het voorgaande jaar opgebouwd en blijven behouden.

Wie heeft hoeveel recht op vakantie?

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2020 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2019. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2019 heeft gewerkt (of via gelijkgestelde periodes), heeft in 2020 aldus recht op 4 weken vakantie. Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen.

Voor arbeiders wordt het aantal vakantiedagen vermeld op de vakantiecheque. De werkgever kan deze terugvinden op de website van de RSZ (www.socialsecurity.be). Een bediende die werkt in het zesdagenstelsel heeft recht op 2 vakantiedagen per gepresteerde maand. Voor bedienden die werken in een vijfdagenstelsel wordt dit herleid tot maximum 20 vakantiedagen per jaar in een voltijds regime. Het maximum aan vakantierechten volgens het wettelijk stelsel is aldus vastgesteld op 4 weken vakantie in het regime waarin de werknemer werkzaam is.

Vakantie eenzijdig opleggen?

Wanneer u met uw bedrijf collectief sluit of collectief wil sluiten, moet u dit geregeld hebben voor 15 december.聽 Hier zijn bepaalde regels en voorschriften rond waar we u graag bij helpen.聽

Wanneer u dat vorig jaar niet gedaan heeft, mag u niet op dit moment zomaar beslissen dat u uw zaak collectief sluit en daarvoor de vakantiedagen in laat boeken. Vakantie is en blijft in onderling akkoord te nemen, langs beide partijen.聽

Werken in het bouwverlof?

Het bouwverlof is een aanbeveling vanuit het paritair comit茅, geen verplichting. Enkel en alleen indien uw werknemer akkoord is, mag hij werken tijdens het bouwverlof of mag het bouwverlof verschoven worden.

Een model om in onderling akkoord door te werken, kunt u hieronder via de blauwe knop vinden.

U mag ons een kopie bezorgen van het getekend exemplaar maar dit is niet noodzakelijk. Voor de loonverwerking hoeft u enkel de vooropgestelde codes te wijzigen.

馃聽 Let wel ! Dit is niet te verwarren met werken op rustdagen. Werken op rustdagen is ABSOLUUT verboden.聽 馃憠 Dit mag in hoogst uitzonderlijke gevallen. Indien u denkt dat dit voor u van toepassing is, vraag raad bij uw dossierbeheerder.聽 Zij helpt u graag verder.

Wat als de werknemer te weinig vakantierechten heeft?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

* Geen vakantierechten = geen vakantie
Hoewel dit absoluut klopt, moet u ook naar het welzijn van uw werknemer kijken. Indien de werknemer 2 dagen te kort komt om aan een volledig vakantierecht te komen, zal dit geen 'kwaad' kunnen maar wanneer de werknemer 'maar' twee dagen vakantie heeft kunnen opbouwen vorig jaar is, naar onze visie, bovenstaande stelling misschien wat kort door de bocht. Een goede relatie met uw werknemer zorgt immers voor een langdurige werkrelatie.

* Jeugdvakantie
Als een werknemer vorig jaar afgestudeerd is en minstens 20 arbeidsdagen dat jaar gewerkt heeft, kan hij zijn opgebouwde vakantiedagen aanvullen met jeugdvakantie. Die dagen worden dan vergoed door de RVA in plaats van door de werkgever.

* Seniorvakantie
Uw oudere werknemer (minstens 50+) heeft recht op seniorvakantie wanneer deze geen 4 weken vakantie heeft opgebouwd omwille van volledige werkloosheid of invaliditeit in het vakantiedienstjaar (op dit moment 2017). Die dagen worden dan vergoed door de RVA in plaats van door de werkgever.

* Collectieve sluiting - werkloosheidsvergoeding
Indien u voor 15 december vorig jaar het collectief verlof heeft vastgelegd en er zijn werknemers die te weinig vakantiedagen hebben kunnen opbouwen vorig jaar, kan die werknemer aanspraak maken op een werkloosheidsvergoeding omwille van collectieve sluiting.聽 Hiervoor moeten we enkel een C3.2A opmaken, de werknemer moet die aanvullen en binnenbrengen bij zijn vakbond of de hulpkas voor werklozen. Uiteraard moeten we ook de juiste dagen boeken via de loonverwerking, die wij ook doorgeven via een digitale aangifte aan de RVA. Het is dus heel belangrijk dat de C3.2a en onze aangifte kloppen.

* Toegestane afwezigheid
U kan een werknemer die te weinig vakantierechten heeft alsnog de toelating geven om afwezig te zijn, doch met enige voorzichtigheid ! 聽
U moet namelijk als werkgever kunnen aantonen dat de werknemer dit gevraagd heeft. Wanneer u dat niet kan aantonen, kan de inspectie er vanuit gaan dat dit niet op vraag is van de werknemer en u hem/haar te weinig loon betaald heeft. Bijgevolg zal dit 'verloren' loon alsnog betaald moeten worden.

馃憠 hieronder kunt u een modeldocument vinden om toegestane afwezigheid op papier vast te leggen. Wees voorbereid, gebruik het!

Wat met ziekte tijdens de vakantie?

In Belgi毛 geldt het volgende principe:聽de eerste schorsing primeert. Als聽de periode van ziekte en dus van arbeidsongeschiktheid start v贸贸r de vakantie, dan mag die ziekteperiode niet in mindering worden gebracht van het aantal vakantiedagen waarop de betrokken werknemer aanspraak kan maken. Verlof is dus verloren en ziekte blijft in dat geval dus ziekte. Dit wil zeggen de werknemer zijn verloren vakantie nog op een later tijdstip kan inplannen.

Wie vandaag ziek wordt tijdens zijn vakantie heeft pech. De vakantie primeert. De dagen van arbeidsongeschiktheid moeten聽aangerekend op de vakantiedagen. De werknemer kan zijn verloren vakantie dus niet op een later moment opnemen.


Europa ziet het anders

Dit laatste strookt evenwel niet met de Europese Arbeidsrichtlijn. Deze richtlijn vertrekt van het idee dat vakantieverlof dient om uit te rusten van het werk en ziekteverlof dient om uit te rusten van een ziekteperiode.

Vakantiewetgeving verandert

In het licht hiervan worden volgende aanpassingen in de Belgische wetgeving聽verwacht:

  • van het principe 'de eerste schorsing primeert', wordt afgestapt. Ziektedagen moeten hun karakter van ziekte behouden, ook al is de vakantie eerst gestart. Dat wil zeggen dat de werknemer in alle gevallen de mogelijkheid moet krijgen om zijn verloren vakantie op te nemen na de ziekteperiode.
  • Lukt聽het de werknemer聽niet binnen het vakantiejaar de verloren vakantiedagen op te nemen, dan kan de werknemer die dagen zelfs overdragen tot 15 maanden na het einde van het vakantiejaar.
  • Tot slot moet voor de opbouw van de vakantiedagen de beperking van de gelijkstelling van ziektedagen tot 12 maanden te worden opgeheven. Europa verlangt immers een onbeperkte gelijkstelling in het kader van ziekte.

Wat de vakantiewetgeving betreft, zijn er dus grote wijzigingen op til. Voorlopig blijft het echter nog even wachten op concrete wetgeving.

Opgepast voor resterende vakantiedagen op het einde van het jaar!

Wettelijke vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen v贸贸r het einde van het vakantiejaar. Hoewel het in de praktijk dikwijls gebeurt, kunnen wettelijke vakantiedagen niet worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar. Als werkgever is men immers verplicht om de werknemers in de mogelijkheid te stellen al hun vakantiedagen op te nemen v贸贸r het einde van het lopende jaar. Indien een werkgever de opname van de vakantiedagen verhindert, riskeert hij hiervoor strafrechtelijke sancties.

Om aan te tonen dat men als werkgever de opname van verlofdagen niet heeft tegengehouden, kan men naar het einde van het jaar toe een personeelsmededeling aan de werknemers overmaken waarin kan verduidelijkt worden dat;

- elke werknemer zijn saldo van vakantiedagen tegen het einde van het jaar moet opnemen;

- de vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar het volgende kalenderjaar.

Wordt het resterend aantal dagen vakantie niet opgenomen omwille van een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de werknemer (bv. omwille van ziekte die voortduurt tot het jaareinde), dan kunnen de resterende vakantiedagen worden uitbetaald.

漏HR2DAY 2021